Ubytovací poriadok

Vážení hostia, Chata Emma je rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Celú prevádzku chalupy a styk s hosťami zabezpečuje správca a majiteľ.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavania nasledovných pravidiel:

 • v deň príchodu sa môžete ubytovať od 12.00 hod. do 18.00 hod., neskorší príchod je možný len po dohode so správcom chaty, ktorému je to potrebné hlásiť vopred
 • ubytovaní hostia predložia správcovi chaty osobný doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas), neplnoleté osoby zastupuje ich zákonný zástupca
 • pred príchodom na chalupu sa platí poplatok za pobyt plus zábezpeka vo výške 100,-€, následne obdržíte kľúče od chaty
 • v deň odchodu prosíme o opustenie chaty do 10.30 hod., možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dohodnúť vopred
 • prosíme vás, aby ste vo vnútorných priestoroch chaty používali prezuvky
 • v deň príchodu prosím skontrolujte stav chaty, jej vybavenosť a funkčnosť vybavenia a akékoľvek závady nahláste správcovi chaty
 • v prípade použitia viac lôžok ako bolo zaplatené bude lôžko doúčtované
 • v celom areáli chaty platí prísny zákaz zakladania ohňa s výnimkou zakladania ohňa v zariadeniach k tomu určených (kotlík, gril, kamna)
 • hostia majú k použitiu jednu sadu kľúčov od chalupy, za stratu kľúčov účtujeme 15,-€
 • v chate nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov pre osobnú potrebu (sušič vlasov, holiaci strojček, notebook, nabíjačka a pod.)
 • hostia nesmú do chalupy v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme osoby
 • posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt - pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 2,-€
 • ubytovanie spolu s domácimi zvieratami poskytujeme po vzájomnej dohode
 • na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  - nebude povolené, aby zvieratá boli bez dozoru ich majiteľa
  - zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
  - na kŕmenie zvierat sa nesmie používať invertár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
 • počas pobytu prosíme ihneď hláste prípadné vzniknuté závady správcovi chaty
 • hostia sú povinní pri každom odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná, vchodové dvere
 • v chalupe prosíme o uvážlivú spotrebu vody z dôvodu jej obmedzenej kapacity - vlastný zdroj pitnej vody
 • v deň odchodu prosíme dať chatu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, zobrať si všetky svoje potraviny a nezvliekať posteľnú bielizeň)
 • po odovzdaní a skontrolovaní chaty správcom sa hosťom vracia zábezpeka, pričom škody spôsobené hosťom na majetku a zariadení chalupy musí hosť uhradiť v plnom rozsahu
 • prípadne vzniknuté škody budú započítané so zábezpekou
 • správca súčasne vyberie od hostí peniaze za spotrebovanú elektrinu (sadzobník stredosl. energetika)
 • za mimoriadne znečistenie chaty (blato, zvratky, žuvačky, krv) je účtovaný poplatok od 20,-€ do 100,-€
 • majitelia chalupy nezodpovedajú za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach
 • ubytovaní hostia súhlasia tým, že počas doby trvania prenájmu má správca právo vstúpiť do chalupy za účelom odstránenia havarijných stavov v objekte
 • v prípade zistených závad po odchode hostí z objektu, je naďalej za škody zodpovedný nájomca